Słowniczek

Słownik pojęć harcerskich

Chorągiew – jednostka terytorialna Związku Harcerstwa Polskiego obejmująca zasięgiem teren województwa (poza nielicznymi wyjątkami – Chorągiew Stołeczna itp.)

Czuj! – przywitanie zuchów

Czuwaj! – przywitanie harcerzy

Druhna/Druh – określenie harcerza,

Drużyna/gromada – podstawowa jednostka organizacyjna Związku Harcerstwa Polskiego. Drużyna liczy zazwyczaj około 16 osób. Na jej czele stoi drużynowy. Drużyna często dzieli się na zastępy/gromada na szóstki.


Drużynowy – osoba kierująca drużyną/gromadą

Główna Kwatera – zarząd Związku Harcerstwa Polskiego, którego siedziba znajduje się w Warszawie

Harcerze – członkowie ZHP w wieku 10-13 lat

Harcerze Starsi – członkowie ZHP w wieku 13-16 lat

Hufiec – jednostka terytorialna ZHP obejmująca zasięgiem teren miasta, w przypadku dużych miast – dzielnicy.

Instruktor – członek ZHP w wieku co najmniej 16 lat, który ukończył próbę instruktorską, został przeszkolony do opieku i wychowania dzieci i młodzieży. Aby zostać instruktorem trzeba złożyć Zobowiązanie instruktorskie. Instruktorami są harcerze w stopniu przewodnika (pwd.), podharcmistrza (phm.) i harcmistrza (hm.)

Kominek/świeczowisko – alternatywa dla ogniska, odbywająca się przy świeczkach, najczęściej w zamkniętym pomieszczeniu

Krąg Instruktorski – drużyna zrzeszająca instruktorów

Przyboczny – pomocnik drużynowego

Rada drużyny – kadra drużyny, zastępowi, funkcyjni, którzy mają ostateczny głos w decyzjach podejmowanych w drużynie.

Seniorzy – harcerze (bez stopnia instruktorskiego) w wieku więcej niż 25 lat

Sprawność – umiejętność, odpowiednio zdobyta, udokumentowana i przyznana rozkazem

Stopień harcerski – poziom wiedzy harcerskiej, umiejętności, odpowiednio zdobyty, udokumentowany, przyznany rozkazek (po zrealizowaniu indywidualnie przygotowanej próby). Więcej o stopniach: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopnie_harcerskie#Stopnie_harcerskie_w_ZHP

Szczep – zbiór współpracujących ze sobą drużyn i gromad

Sznur – oznaczenie pełnionej funkcji na mundurze. Więcej o sznurach: http://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcje_harcerskie_ZHP

Warta – służba, najczęściej na obozie, polegająca na pilnowaniu terenu obozu

Wędrowniczy – członkowie ZHP w wieku 16-15 lat

Zastęp – kilkuosobowa grupa harcerzy, uformowana w drużynie, którą dowodzi zastępowy

Zbiórka – cykliczne spotkania drużyny/zastępu. Najczęściej odbywają się raz na tydzień lub dwa

Zuchy – członkowie ZHP w wieku 6-10 lat

 

Skróty, które mogą być niezrozumiałe:

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego

DH – Drużyna Harcerska

DSH – Drużyna Starszoharcerska

WDH – Wielopoziomowa Drużyna Harcerska

DW – Drużyna Wędrownicza

GZ – Gromada Zuchowa

KI – Krąg Instruktorski

dh./dh – druhna/druh